Odzież ochronna i robocza oferujemy produkty BHP i PPOŻ najwyższej jakości
Odzież ochronna i robocza
oferujemy produkty BHP i PPOŻ najwyższej jakości
Sprawdź naszą ofertę
Sprzęt przeciwpożarowy oferujemy produkty BHP i PPOŻ najwyższej jakości
Sprzęt przeciwpożarowy
oferujemy produkty BHP i PPOŻ najwyższej jakości
Sprawdź naszą ofertę
Systemy przeciwpożarowe oferujemy produkty BHP i PPOŻ najwyższej jakości
Systemy przeciwpożarowe
oferujemy produkty BHP i PPOŻ najwyższej jakości
Sprawdź naszą ofertę
Automaty vendingowe ze środkami higienicznymi
Automaty vendingowe
ze środkami higienicznymi
Sprawdź naszą ofertę

Serwis sprzętu PPOŻ

Supon Lublin Sp. z o.o. oferuje kompleksowe usługi w zakresie okresowych przeglądów i napraw podręcznego sprzętu gaśniczego. Naszym klientom zapewniamy:

 • autoryzowany i profesjonalny serwis gaśnic
 • okresowe przeglądy, konserwację oraz naprawy gaśnic, agregatów
 • wyposażenie obiektów w sprzęt ppoż. oraz oznakowanie
 • legalizację zbiorników ciśnieniowych
 • pomiary ciśnienia i wydajności wodnej hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych
 • próby ciśnieniowe węży hydrantowych
 • pokazy i szkolenia z użycia sprzętu ppoż.
 • montaż oraz sprzedaż szafek hydrantowych
 • sprzedaż oraz montaż drzwi, bram oraz kurtyn ppoż.

Usługi wykonują pracownicy posiadający wymagane uprawnienia, a przyrządy pomiarowe posiadają wymagane i aktualne certyfikaty.

Kiedy należy dokonywać przeglądu sprzętu ppoż.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109 poz. 719 §3 ust. 2. Urządzenia przeciwpożarowe oraz gaśnice przenośne i przewoźne, zwane dalej „gaśnicami”, powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w dokumentacji techniczno- ruchowej oraz w instrukcjach obsługi, opracowanych przez ich producentów.

Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Terminowe przeprowadzanie przeglądów gaśnic stanowi pierwszą zasadę należytej dbałości o sprzęt ppoż., pozwala na wykrycie usterek i zapobieżenie poważniejszym awariom sprzętu. Sprzęt ppoż. należy skierować do naprawy warsztatowej:

 • po każdorazowym użyciu
 • w przypadku stwierdzenia podczas przeglądu usterek gaśnicy
 • nie rzadziej niż raz na pięć lat użytkowania
 • w gaśnicach proszkowych przynajmniej raz na pięć lat należy wymienić proszek gaśniczy.

Wszystkie czynności konserwacyjno- naprawcze gaśnic prowadzimy w naszym warsztacie w siedzibie firmy.

Przeglądy oraz badanie wydajności hydrantów

Prowadzimy badanie ciśnienia i wydajności wodnej hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych za pomocą urządzenia HYDRO- TEST z elektronicznym przyrządem pomiarowym HT-002. Przyrząd posiada aktualne certyfikaty, a pracownicy wymagane uprawnienia. Badanie hydrantów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.(Dz. U 109 poz. 719 §3 ust. 3. przeprowadza się raz w roku. Konserwację prowadzimy w oparciu o PN-EN 671-3 „Stałe urządzenia gaśnicze – Hydranty wewnętrzne – Konserwacja hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym i hydrantów wewnętrznych z wężem płasko składanym”

Zakres przeglądu obejmuje:

 1. Sprawdzenie stanu technicznego hydrantu jako całości oraz poszczególnych części (szafki, węża, prądownicy, bębna, zaworu itd.)
 2. Sprawdzenie węża hydrantu -stan techniczny- czy wąż posiada aktualne badania próby ciśnieniowej.
 3. Pomiar ciśnienia i wydajności wodnej hydrantu.
 4. Oznakowanie hydrantu kontrolką z podpisem i pieczątką konserwatora.
 5. Wystawienie protokołu z przeprowadzonej próby hydrantu.

Węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych zgodnie z §3 ust. 4. cytowanego wyżej rozporządzenia powinny być raz na 5 lat poddawane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze, zgodnie z PN dotyczącą konserwacji hydrantów wewnętrznych.